سوادآموزی خلاق از راه ادبیات کودکان از گونه آموزش‌های جایگزین است که طی سال‌ها از سوی برنامه‌ی «با من بخوان» در مناطق گوناگون ایران به اجرا درآمده است. این کارگاه بر اساس نیاز آموزشگران و ترویجگران برای آشنایی با ویژگی‌های سوادآموزی خلاق از راه ادبیات کودکان و هم‌چنین شناخت بیش‌تر جامعه از این رویکرد طراحی و ساخته شده است.

آواورزی و الف‌باورزی بخشی مهم از سواد شکوفایی است که دانش و مهارت شناخت آواها و واک‌های الف‌بایی را به کودکان خردسال و به ویژه کودکان گروه سنی پیش‌دبستان آموزش می‌دهد.

چگونه کودکان مهارت‌های سواد را از نخستین روز زندگی به تدریج فرا می‌گیرند؟